تبلیغات
الموتیان - بگذارید الموت ،الموت بماند

بگذارید الموت ،الموت بماند

تاریخ:دوشنبه 4 فروردین 1393-12:02 ب.ظ


نوشته ذیل از استاد سعید درگی پیرامون کج اندیشان گروه...


بگذاری الموت ،الموت بماند

بیائید بی هیچ پیشداوری وتعصب وحب وبغضی چندلحظه ای با خود خلوت کرده وازخویش سئوال کنیم::به راستی شمس الدین  رجبی چکارکرده است؟؟! جزآن که شمعی افروخته درظلمت بیابان تا مارابه گردآن جمع نماید (گروه دوستداران الموت)؟؟جزآن که محفلی پدید اورده که من باشما وهمه باهم وغریبه ها نیزبا شما آشنا شده دوریک شمع شب نشینی بیاغازیم؟؟گناهش چیست ؟؟خطایش درکجاست ؟که این چنین بعضی ازدوستان به بیراهه میروند؟

 

عمیقا معتقدم که نگه داشتن حرمت صاحب خانه مهمترازورودبه خانه است...واما چیزهائی که آزارم می دهدو میدانم که دل رجبی عزیزرا نیزبه درد آورده اما به دلیل آنکه حجب وحیائی دارد وشمارا دوست داردزبان درکام فروکشیده خون دل می خورد...

 

این صفحه(صفحه دوستداران الموت در فیسبوک) فقط وفقط درموردمباحث مربوط به الموت است ووجه اشتراک همگی مانیزعلاقه به الموت برای مواردموردعلاقه خویش می توانیم به صفحات مربوطه مراجعه کرده ولذتش را ببریم..اما بگذاریم تا این صفحه همچنان بوی دشتهای سبز

آوای پرندگان شادابی میوه ها وخرویش رودهایش را برایمان تداعی کند بگذاری الموت ،الموت بماند..حداقل دراذاهانمان..که تعصب وبیراهه رفتن نه تنها علاج درد نیست که خود دردی خانمانسوز وبنیاد افکن پس چنین مباد...

من رجبی عزیزرا تاکنون ندیده ام این را می گویم برای کج اندیشانی که شایدفکرکنندن.شته ام ازروی رفاقت ویا پاچه خواریهای معمول است ...که هرگزچنین مباد که چنین باشم،...

بگذاری الموت ،الموت بماند

بیائید بی هیچ پیشداوری وتعصب وحب وبغضی چندلحظه ای با خود خلوت کرده وازخویش سئوال کنیم::به راستی شمس الدین  رجبی چکارکرده است؟؟! جزآن که شمعی افروخته درظلمت بیابان تا مارابه گردآن جمع نماید (گروه دوستداران الموت)؟؟جزآن که محفلی پدید اورده که من باشما وهمه باهم وغریبه ها نیزبا شما آشنا شده دوریک شمع شب نشینی بیاغازیم؟؟گناهش چیست ؟؟خطایش درکجاست ؟که این چنین بعضی ازدوستان به بیراهه میروند؟

 

عمیقا معتقدم که نگه داشتن حرمت صاحب خانه مهمترازورودبه خانه است...واما چیزهائی که آزارم می دهدو میدانم که دل رجبی عزیزرا نیزبه درد آورده اما به دلیل آنکه حجب وحیائی دارد وشمارا دوست داردزبان درکام فروکشیده خون دل می خورد...

 

این صفحه(صفحه دوستداران الموت در فیسبوک) فقط وفقط درموردمباحث مربوط به الموت است ووجه اشتراک همگی مانیزعلاقه به الموت برای مواردموردعلاقه خویش می توانیم به صفحات مربوطه مراجعه کرده ولذتش را ببریم..اما بگذاریم تا این صفحه همچنان بوی دشتهای سبز

آوای پرندگان شادابی میوه ها وخرویش رودهایش را برایمان تداعی کند بگذاری الموت ،الموت بماند..حداقل دراذاهانمان..که تعصب وبیراهه رفتن نه تنها علاج دردنیست که خود دردی خانمانسوز وبنیاد افکن پس چنین مباد...

 

قبل ازانقلاب درگوشه شمال شرقی میدان 24 اسفند تهران<<میدان انقلاب فعلی>>رستورانی بود به قول امروزی ها باکلاس وخیلی شیک ولوکس به نام اسب سپید..دراوایل دهه 50 ودردوران دانشجوئی شبی با چندتن ازدوستان دانشجو عزم رفتن به انجا کردیم...دربدو ورود تابلوئی درورودی رستوران جلب نظرمی کرد که باخطی خوش نوشته بود :ورودافرادمجرد واقایان بدون کراوات ممنوع است!

خوب ماهم چندجوان پرشروشور بالباس اسپرت ودانشجوئی وتاحدودی برطبق مد وجو زمانه دارای گرایشات چپ ومقداری هم آنارشیست که درذات جوانان ان زمان بود<<وچه احماقنه می اندیشیدیم>>ازدیدن آن تابلو ومتن آن سخت برآشفته شده ورگ آزادی خواهی وتساوی انسانها واین قبیل اراجیف رایج دران زمان گل کرد ویکی ازما که خدایش بیامرزد که جان برسر عقایدش نهادوبسیار اتشین مزاج ترازبقیه بود گفت هر طورشده ما امشب باید به این رستوران برویم

خلاصه دربان رستوران مخالفت نمود ومتن تابلو را یاد آوری کرد اما شورحسینی درماغلیان نموده وشروع به دادن شعار وبحث وجدل با دربانها نمودیم وصحبت ازآزادی انسان درانتخاب لباس واصراربر ورودکردیم که بحث وجدل بالا گرفت وصداها اوج گرفت...

درهمین موقع مدیر رستوران که میان سال مردی بسیا متین ومحترم بود ازدفترش بیرون آمده ویه ارامی وباکمال ادب مارابه دفترش دعوت نمود ،مانیزهمچنان شعاربرلب وعصبی دعوت ایشان راقبول کردیم..به ما گفت تمام حرفهایتان راقبول دارم ...

حق باشماست وهیچ کس مجبور به پوشیدن لباس فرمایشی نیست وکلی ازاین حرفها تا مارا کمی ارام نمود ..سپس ضربه اصلی را با گفتارخودفرواوردوگفت :دوستان جوان من حق باشماست اما فراموس نکنید که اینجا خانه منست وقوانین آنرا من وضع میکنم ونه دیگران...

اگردوست ندارید که تابع قوانین من باشید می توانید به رستوران آنسوی خیابان بروید ولی قبول کنید که براساس همان عقایدی که شما به آن اعتقاددارید وشعارش را می دهید من حق دارم که شرایط مهمانانم را خودانتخاب کنم ...

من ودوستانم که درمقابل منطقی علمی وانسانی قرارگرفته بودیم با معذرت خواهی آنجا را ترک کردیم<<اگرچه روزهای بعد باقبول شرایط به آنجا رفتیم وبا مهمان نوازی گرم ایشان روبروشدیم>>>......واما ..واما این همه ازباب آن آوردم که بیاموزیم برای ورودبه هرخانه وجایگاهی رعایت ضوابط وقوانین آن جا ازاهم واجبات است حتی اگرمخالف آن باشیم ...که اگردوست نداریم می توان به رستوران بغلی رفت...

بیائید بی هیچ پیشداوری وتعصب وحب وبغضی چندلحظه ای با خود خلوت کرده وازخویش سئوال کنیم::به راستی شمس الدین  رجبی چکارکرده است؟؟! جزآن که شمعی افروخته درظلمت بیابان تا مارابه گردآن جمع نماید؟؟جزآن که محفلی پدید اورده که من باشما وهمه باهم وغریبه ها نیزبا شما آشنا شده دوریک شمع شب نشینی بیاغازیم؟؟گناهش چیست ؟؟خطایش درکجاست ؟که این چنین بعضی ازدوستان به بیراهه میروند؟

من رجبی عزیزرا تاکنون ندیده ام این را می گویم برای کج اندیشانی که شایدفکرکنندن.شته ام ازروی رفاقت ویا پاچه خواریهای معمول است ...که هرگزچنین مباد که چنین باشم،

مدتی ست که شاهد زیرپاگذاشتن اساسنامه ومانیفست تدوین شده این صفحه هستم نمی گویم که اگاهانه ویا خدای ناکرده ازبدخواهی ست اما همین رانیزتاب نمی اورم چراکه بعدازجریان آن رستوران عمیقا معتقدم که نگه داشتن حرمت صاحب خانه مهمترازورودبه خانه است...واما چیزهائی که آزارم می دهدو میدانم که دل رجبی عزیزرا نیزبه درد آورده اما به دلیل آنکه حجب وحیائی دارد وشمارا دوست داردزبان درکام فروکشیده خون دل می خورد...متاسفانه گاهی آن چنان تعصب کودکانه ویکسونگری دربعضی ازدوستان نسبت به مواردموردعلاقه شان دیده می شود که مرابه تعجب وا میداردویا پاره ای ازدوستان گاهی توقعات وانتظاراتی دارند که مغایر با اهداف این صفحه است هرچندموردقبول بقیه باشد...

بحث سیاسی دوست دارید؟؟طرفدارمباحث هنری وفرهنگی هستید ؟؟تعصب مذهبی دارید ودوستدارتبلیغ ان؟ورزشکار و ورزش دوست هستید؟؟وووو؟بسیار عالیست اما..اما هرچیزبه جای خویش نیکوست این صفحه فقط وفقط درموردمباحث مربوط به الموت است ووجه اشتراک همگی مانیزعلاقه به الموت برای مواردموردعلاقه خویش می توانیم به صفحات مربوطه مراجعه کرده ولذتش را ببریم..اما بگذاریم تا این صفحه همچنان بوی دشتهای سبز

آوای پرندگان شادابی میوه ها وخرویش رودهایش را برایمان تداعی کند بگذاری الموت ،الموت بماند..حداقل دراذاهانمان..که تعصب وبیراهه رفتن نه تنها علاج دردنیست که خود دردی خانمانسوز وبنیاد افکن پس چنین مباد...

باشعری ازمرحوم حمیدمصدق خداحافظی میکنم که شاید مصداق آن به کاراید ..دست یکایک شما را می بوسم وباشدکه شاهدآسودگی وارامش رجبی عزیزباشیم...امین.

 

مابادنکاشتیم که توفان درو کنیم!

مابذرکاشتیم!

همت گماشتیم که تارویداززمین..

اما

شبی که جشن دروگرم گشته بود

دران بزم دلنشین

ناگه حرامیان.......

 دیگرچه بگویم همین

سعیددرگی
داغ کن - کلوب دات کام
نظرات() 
http://viagrawwithoutdoctor.com/
سه شنبه 8 مرداد 1398 02:08 ق.ظ

This is nicely expressed! !
canadian pharmacy viagra brand trust pharmacy canada pharmacy onesource buy vistagra online safe canadian pharmacycanadian pharmacy canadian pharmaceuticals reviews most reliable canadian pharmacies canadian prescription drugstore canada medication prices canadian medications, liraglutide
http://miospamwerp.strikingly.com/
دوشنبه 3 تیر 1398 07:21 ق.ظ

You actually stated it well!
price cialis best recommended site cialis kanada viagra vs cialis vs levitra generic cialis 20mg uk generic cialis levitra cialis 5 mg schweiz cialis baratos compran uk tadalafil cialis cost we like it cialis price
cialis daily use without prescription
یکشنبه 2 تیر 1398 03:23 ب.ظ

Seriously lots of superb information!
acheter cialis kamagra cialis generique 5 mg cialis uk cialis name brand cheap venta de cialis canada cipla cialis online venta cialis en espaa cialis diario compra cialis daily new zealand cialis diario compra
http://newstacga.strikingly.com/
شنبه 1 تیر 1398 07:50 ق.ظ

Thanks a lot! Helpful information.
tadalafil 5mg i recommend cialis generico miglior cialis generico cialis qualitat cialis qualitat prices on cialis 10 mg click now buy cialis brand cialis rezeptfrei sterreich wow cialis tadalafil 100mg tadalafil tablets
Cialis 20 mg
جمعه 31 خرداد 1398 03:37 ب.ظ

Thanks a lot. Awesome information.
generic low dose cialis cialis kamagra levitra cialis 50 mg soft tab cialis canada on line walgreens price for cialis dosagem ideal cialis cialis arginine interactio cialis cost click here cialis daily uk we choice cialis uk
http://vietina.strikingly.com/
پنجشنبه 30 خرداد 1398 11:43 ب.ظ

Incredible all kinds of valuable info.
cialis in sconto 5 mg cialis pharmacie en ligne we like it cialis soft gel cialis prices acheter cialis kamagra cialis 5 mg buy cialis generico milano cialis name brand cheap achat cialis en suisse cost of cialis cvs
http://worcacon.strikingly.com/
پنجشنبه 30 خرداد 1398 04:24 ق.ظ

Awesome forum posts. Kudos.
how to purchase cialis on line buy cialis online legal cialis 5 mg funziona look here cialis cheap canada 200 cialis coupon generico cialis mexico cialis para que sirve acheter cialis kamagra cialis cipla best buy cialis online holland
Cialis canada
چهارشنبه 29 خرداد 1398 12:42 ب.ظ

You actually revealed this terrifically.
cialis wir preise try it no rx cialis cialis prices in england cialis without a doctor's prescription cialis generico lilly weblink price cialis legalidad de comprar cialis cialis 20 mg cost we recommend cheapest cialis cialis 5 effetti collaterali
cialis 40 mg online
سه شنبه 28 خرداد 1398 08:14 ب.ظ

Whoa all kinds of awesome knowledge.
click here cialis daily uk buy cialis online cialis super acti sublingual cialis online cialis herbs cialis 20mg click here cialis daily uk cialis 5 mg para diabeticos cialis y deporte generic cialis in vietnam
http://bioniper.strikingly.com/
دوشنبه 27 خرداد 1398 07:21 ق.ظ

Good write ups. Thanks a lot!
buy generic cialis prix cialis once a da cuanto cuesta cialis yaho generic cialis review uk look here cialis order on line legalidad de comprar cialis calis tadalafil tablets cialis prices in england cialis generique 5 mg
http://imrieprov.strikingly.com/
یکشنبه 26 خرداد 1398 06:01 ب.ظ

Kudos, I like it.
miglior cialis generico only here cialis pills buy original cialis purchasing cialis on the internet cialis uk next day cost of cialis cvs only now cialis 20 mg cialis coupon wow cialis tadalafil 100mg prezzo di cialis in bulgaria
Buy cialis online
یکشنبه 26 خرداد 1398 03:23 ق.ظ

This is nicely put. .
low dose cialis blood pressure cialis online cialis daily reviews we recommend cheapest cialis cialis side effects dangers cialis price in bangalore generico cialis mexico buy original cialis we use it cialis online store prix cialis once a da
Buy cialis
شنبه 25 خرداد 1398 01:37 ب.ظ

Fantastic content. Thanks.
cialis dosage amounts cialis manufacturer coupon cialis 20 mg effectiveness tadalafil tablets cialis generic tadalafil buy cialis pas cher paris cialis generic availability generico cialis mexico click here to buy cialis free generic cialis
Cialis generic
جمعه 24 خرداد 1398 11:21 ب.ظ

Fantastic content. Thanks!
buy cialis online cheapest ou trouver cialis sur le net miglior cialis generico cialis professional yohimbe we use it cialis online store cialis preise schweiz cialis dosage amounts canadian discount cialis cialis soft tabs for sale buy original cialis
http://veapore.strikingly.com/
جمعه 24 خرداد 1398 09:07 ق.ظ

Nicely put. Thanks.
how to purchase cialis on line brand cialis generic buy cheap cialis in uk cialis pills in singapore we recommend cialis info purchasing cialis on the internet cialis in sconto tesco price cialis look here cialis cheap canada cialis 100 mg 30 tablet
http://sorpspecar.strikingly.com/
پنجشنبه 23 خرداد 1398 05:24 ق.ظ

You actually mentioned this adequately!
price cialis best tadalafil 20mg acheter cialis kamagra preis cialis 20mg schweiz if a woman takes a mans cialis safe dosage for cialis cialis uk ou acheter du cialis pas cher the best site cialis tablets cialis 20mg preis cf
cialisvie.com
دوشنبه 20 خرداد 1398 08:26 ق.ظ

Amazing a lot of fantastic facts!
generic cialis in vietnam cialis generisches kanada only now cialis for sale in us cialis 5 mg schweiz discount cialis female cialis no prescription cialis 5 mg para diabeticos cialis et insomni we like it cialis price link for you cialis price
cialisvie.com
یکشنبه 19 خرداد 1398 02:33 ق.ظ

You actually reported it terrifically!
buy online cialis 5mg cialis usa cost cialis generique price cialis wal mart pharmacy cialis ahumada 5 mg cialis coupon printable click here cialis daily uk cialis australian price viagra or cialis look here cialis cheap canada
cialisvie.com
جمعه 17 خرداد 1398 09:08 ب.ظ

Wow loads of wonderful knowledge.
enter site natural cialis wow cialis 20 tadalafil 10 mg we use it 50 mg cialis dose prix cialis once a da cialis alternative cialis tablets australia ou trouver cialis sur le net ou trouver cialis sur le net we use it 50 mg cialis dose
http://ukcanadianpharmacy.com/
چهارشنبه 21 فروردین 1398 05:45 ب.ظ

Information very well regarded!.
online canadian discount pharmacies canada rx buy viagra now canadian rxlist canadian discount pharmacies in canada canada drug pharmacy northwest pharmacy canada northwest pharmacies canada pharmacies account legitimate canadian mail order pharmacies
https://www.richmondhood.com/store/
یکشنبه 18 فروردین 1398 08:54 ق.ظ
ブランドコピー 代引き/韓国 ブランドコピー/ブランドコピー専門店
buy tadalafil online
جمعه 16 آذر 1397 01:48 ق.ظ

Thanks a lot! I like this.
cialis online deutschland cialis dose 30mg buy online cialis 5mg cialis usa cost 5 mg cialis pharmacie en ligne achat cialis en itali cialis prices cialis dosage amounts price cialis wal mart pharmacy we recommend cheapest cialis
Cialis pills
پنجشنبه 15 آذر 1397 06:22 ق.ظ

You mentioned that effectively!
canadian cialis cialis mit grapefruitsaft cialis generique cilas buying brand cialis online cialis online holland cialis pills price each cialis coupons non 5 mg cialis generici non 5 mg cialis generici
Cialis generic
چهارشنبه 14 آذر 1397 11:57 ق.ظ

You stated it really well.
side effects for cialis cialis dosage amounts cialis 5 mg cialis online nederland prices for cialis 50mg cialis dosage amounts cialis generika in deutschland kaufen cialis billig cialis dosage when can i take another cialis
Cialis pills
چهارشنبه 14 آذر 1397 12:30 ق.ظ

Thanks a lot, Numerous forum posts!

cialis 20 mg best price cialis pills price each generic cialis pill online cialis professional yohimbe when will generic cialis be available comprar cialis navarr cialis para que sirve cialis australia org venta de cialis canada cialis 10 doctissimo
Buy cialis online
سه شنبه 13 آذر 1397 01:31 ب.ظ

Thank you. I value it!
cialis purchasing cialis canada deutschland cialis online how does cialis work non 5 mg cialis generici cialis prezzo in linea basso we recommend cheapest cialis overnight cialis tadalafil buy brand cialis cheap link for you cialis price
Online cialis
سه شنبه 13 آذر 1397 02:04 ق.ظ

Truly many of wonderful tips!
cialis online napol canadian cialis cialis side effects dangers how much does a cialis cost viagra or cialis buy cialis online cialis generico lilly canadian cialis prix de cialis only here cialis pills
Generic cialis
دوشنبه 12 آذر 1397 01:01 ب.ظ

Useful postings. Thank you.
how much does a cialis cost cialis kamagra levitra acquisto online cialis cialis canada cialis coupons enter site natural cialis cialis 5 mg cialis 20 mg fast cialis online cialis en 24 hora
buy cialis delhi
دوشنبه 12 آذر 1397 01:45 ق.ظ

Whoa quite a lot of useful data.
brand cialis generic cialis cuantos mg hay weblink price cialis cialis 50 mg soft tab cialis price thailand cialis pills boards we use it 50 mg cialis dose how to buy cialis online usa cialis generico lilly buy generic cialis
Cialis online
یکشنبه 11 آذر 1397 12:40 ب.ظ

Nicely put. Kudos.
cialis super acti cialis pills price each cialis tablets for sale tadalafil 5mg chinese cialis 50 mg il cialis quanto costa cialis for bph buying cialis on internet cialis herbs chinese cialis 50 mg
 
لبخندناراحتچشمک
نیشخندبغلسوال
قلبخجالتزبان
ماچتعجبعصبانی
عینکشیطانگریه
خندهقهقههخداحافظ
سبزقهرهورا
دستگلتفکر


نمایش نظرات 1 تا 30


Admin Logo
themebox Logo