تبلیغات
الموتیان - بگذارید الموت ،الموت بماند

بگذارید الموت ،الموت بماند

تاریخ:دوشنبه 4 فروردین 1393-11:02 ق.ظ


نوشته ذیل از استاد سعید درگی پیرامون کج اندیشان گروه...


بگذاری الموت ،الموت بماند

بیائید بی هیچ پیشداوری وتعصب وحب وبغضی چندلحظه ای با خود خلوت کرده وازخویش سئوال کنیم::به راستی شمس الدین  رجبی چکارکرده است؟؟! جزآن که شمعی افروخته درظلمت بیابان تا مارابه گردآن جمع نماید (گروه دوستداران الموت)؟؟جزآن که محفلی پدید اورده که من باشما وهمه باهم وغریبه ها نیزبا شما آشنا شده دوریک شمع شب نشینی بیاغازیم؟؟گناهش چیست ؟؟خطایش درکجاست ؟که این چنین بعضی ازدوستان به بیراهه میروند؟

 

عمیقا معتقدم که نگه داشتن حرمت صاحب خانه مهمترازورودبه خانه است...واما چیزهائی که آزارم می دهدو میدانم که دل رجبی عزیزرا نیزبه درد آورده اما به دلیل آنکه حجب وحیائی دارد وشمارا دوست داردزبان درکام فروکشیده خون دل می خورد...

 

این صفحه(صفحه دوستداران الموت در فیسبوک) فقط وفقط درموردمباحث مربوط به الموت است ووجه اشتراک همگی مانیزعلاقه به الموت برای مواردموردعلاقه خویش می توانیم به صفحات مربوطه مراجعه کرده ولذتش را ببریم..اما بگذاریم تا این صفحه همچنان بوی دشتهای سبز

آوای پرندگان شادابی میوه ها وخرویش رودهایش را برایمان تداعی کند بگذاری الموت ،الموت بماند..حداقل دراذاهانمان..که تعصب وبیراهه رفتن نه تنها علاج درد نیست که خود دردی خانمانسوز وبنیاد افکن پس چنین مباد...

من رجبی عزیزرا تاکنون ندیده ام این را می گویم برای کج اندیشانی که شایدفکرکنندن.شته ام ازروی رفاقت ویا پاچه خواریهای معمول است ...که هرگزچنین مباد که چنین باشم،...

بگذاری الموت ،الموت بماند

بیائید بی هیچ پیشداوری وتعصب وحب وبغضی چندلحظه ای با خود خلوت کرده وازخویش سئوال کنیم::به راستی شمس الدین  رجبی چکارکرده است؟؟! جزآن که شمعی افروخته درظلمت بیابان تا مارابه گردآن جمع نماید (گروه دوستداران الموت)؟؟جزآن که محفلی پدید اورده که من باشما وهمه باهم وغریبه ها نیزبا شما آشنا شده دوریک شمع شب نشینی بیاغازیم؟؟گناهش چیست ؟؟خطایش درکجاست ؟که این چنین بعضی ازدوستان به بیراهه میروند؟

 

عمیقا معتقدم که نگه داشتن حرمت صاحب خانه مهمترازورودبه خانه است...واما چیزهائی که آزارم می دهدو میدانم که دل رجبی عزیزرا نیزبه درد آورده اما به دلیل آنکه حجب وحیائی دارد وشمارا دوست داردزبان درکام فروکشیده خون دل می خورد...

 

این صفحه(صفحه دوستداران الموت در فیسبوک) فقط وفقط درموردمباحث مربوط به الموت است ووجه اشتراک همگی مانیزعلاقه به الموت برای مواردموردعلاقه خویش می توانیم به صفحات مربوطه مراجعه کرده ولذتش را ببریم..اما بگذاریم تا این صفحه همچنان بوی دشتهای سبز

آوای پرندگان شادابی میوه ها وخرویش رودهایش را برایمان تداعی کند بگذاری الموت ،الموت بماند..حداقل دراذاهانمان..که تعصب وبیراهه رفتن نه تنها علاج دردنیست که خود دردی خانمانسوز وبنیاد افکن پس چنین مباد...

 

قبل ازانقلاب درگوشه شمال شرقی میدان 24 اسفند تهران<<میدان انقلاب فعلی>>رستورانی بود به قول امروزی ها باکلاس وخیلی شیک ولوکس به نام اسب سپید..دراوایل دهه 50 ودردوران دانشجوئی شبی با چندتن ازدوستان دانشجو عزم رفتن به انجا کردیم...دربدو ورود تابلوئی درورودی رستوران جلب نظرمی کرد که باخطی خوش نوشته بود :ورودافرادمجرد واقایان بدون کراوات ممنوع است!

خوب ماهم چندجوان پرشروشور بالباس اسپرت ودانشجوئی وتاحدودی برطبق مد وجو زمانه دارای گرایشات چپ ومقداری هم آنارشیست که درذات جوانان ان زمان بود<<وچه احماقنه می اندیشیدیم>>ازدیدن آن تابلو ومتن آن سخت برآشفته شده ورگ آزادی خواهی وتساوی انسانها واین قبیل اراجیف رایج دران زمان گل کرد ویکی ازما که خدایش بیامرزد که جان برسر عقایدش نهادوبسیار اتشین مزاج ترازبقیه بود گفت هر طورشده ما امشب باید به این رستوران برویم

خلاصه دربان رستوران مخالفت نمود ومتن تابلو را یاد آوری کرد اما شورحسینی درماغلیان نموده وشروع به دادن شعار وبحث وجدل با دربانها نمودیم وصحبت ازآزادی انسان درانتخاب لباس واصراربر ورودکردیم که بحث وجدل بالا گرفت وصداها اوج گرفت...

درهمین موقع مدیر رستوران که میان سال مردی بسیا متین ومحترم بود ازدفترش بیرون آمده ویه ارامی وباکمال ادب مارابه دفترش دعوت نمود ،مانیزهمچنان شعاربرلب وعصبی دعوت ایشان راقبول کردیم..به ما گفت تمام حرفهایتان راقبول دارم ...

حق باشماست وهیچ کس مجبور به پوشیدن لباس فرمایشی نیست وکلی ازاین حرفها تا مارا کمی ارام نمود ..سپس ضربه اصلی را با گفتارخودفرواوردوگفت :دوستان جوان من حق باشماست اما فراموس نکنید که اینجا خانه منست وقوانین آنرا من وضع میکنم ونه دیگران...

اگردوست ندارید که تابع قوانین من باشید می توانید به رستوران آنسوی خیابان بروید ولی قبول کنید که براساس همان عقایدی که شما به آن اعتقاددارید وشعارش را می دهید من حق دارم که شرایط مهمانانم را خودانتخاب کنم ...

من ودوستانم که درمقابل منطقی علمی وانسانی قرارگرفته بودیم با معذرت خواهی آنجا را ترک کردیم<<اگرچه روزهای بعد باقبول شرایط به آنجا رفتیم وبا مهمان نوازی گرم ایشان روبروشدیم>>>......واما ..واما این همه ازباب آن آوردم که بیاموزیم برای ورودبه هرخانه وجایگاهی رعایت ضوابط وقوانین آن جا ازاهم واجبات است حتی اگرمخالف آن باشیم ...که اگردوست نداریم می توان به رستوران بغلی رفت...

بیائید بی هیچ پیشداوری وتعصب وحب وبغضی چندلحظه ای با خود خلوت کرده وازخویش سئوال کنیم::به راستی شمس الدین  رجبی چکارکرده است؟؟! جزآن که شمعی افروخته درظلمت بیابان تا مارابه گردآن جمع نماید؟؟جزآن که محفلی پدید اورده که من باشما وهمه باهم وغریبه ها نیزبا شما آشنا شده دوریک شمع شب نشینی بیاغازیم؟؟گناهش چیست ؟؟خطایش درکجاست ؟که این چنین بعضی ازدوستان به بیراهه میروند؟

من رجبی عزیزرا تاکنون ندیده ام این را می گویم برای کج اندیشانی که شایدفکرکنندن.شته ام ازروی رفاقت ویا پاچه خواریهای معمول است ...که هرگزچنین مباد که چنین باشم،

مدتی ست که شاهد زیرپاگذاشتن اساسنامه ومانیفست تدوین شده این صفحه هستم نمی گویم که اگاهانه ویا خدای ناکرده ازبدخواهی ست اما همین رانیزتاب نمی اورم چراکه بعدازجریان آن رستوران عمیقا معتقدم که نگه داشتن حرمت صاحب خانه مهمترازورودبه خانه است...واما چیزهائی که آزارم می دهدو میدانم که دل رجبی عزیزرا نیزبه درد آورده اما به دلیل آنکه حجب وحیائی دارد وشمارا دوست داردزبان درکام فروکشیده خون دل می خورد...متاسفانه گاهی آن چنان تعصب کودکانه ویکسونگری دربعضی ازدوستان نسبت به مواردموردعلاقه شان دیده می شود که مرابه تعجب وا میداردویا پاره ای ازدوستان گاهی توقعات وانتظاراتی دارند که مغایر با اهداف این صفحه است هرچندموردقبول بقیه باشد...

بحث سیاسی دوست دارید؟؟طرفدارمباحث هنری وفرهنگی هستید ؟؟تعصب مذهبی دارید ودوستدارتبلیغ ان؟ورزشکار و ورزش دوست هستید؟؟وووو؟بسیار عالیست اما..اما هرچیزبه جای خویش نیکوست این صفحه فقط وفقط درموردمباحث مربوط به الموت است ووجه اشتراک همگی مانیزعلاقه به الموت برای مواردموردعلاقه خویش می توانیم به صفحات مربوطه مراجعه کرده ولذتش را ببریم..اما بگذاریم تا این صفحه همچنان بوی دشتهای سبز

آوای پرندگان شادابی میوه ها وخرویش رودهایش را برایمان تداعی کند بگذاری الموت ،الموت بماند..حداقل دراذاهانمان..که تعصب وبیراهه رفتن نه تنها علاج دردنیست که خود دردی خانمانسوز وبنیاد افکن پس چنین مباد...

باشعری ازمرحوم حمیدمصدق خداحافظی میکنم که شاید مصداق آن به کاراید ..دست یکایک شما را می بوسم وباشدکه شاهدآسودگی وارامش رجبی عزیزباشیم...امین.

 

مابادنکاشتیم که توفان درو کنیم!

مابذرکاشتیم!

همت گماشتیم که تارویداززمین..

اما

شبی که جشن دروگرم گشته بود

دران بزم دلنشین

ناگه حرامیان.......

 دیگرچه بگویم همین

سعیددرگی
داغ کن - کلوب دات کام
نظرات() 
buy tadalafil online
جمعه 16 آذر 1397 01:48 ق.ظ

Thanks a lot! I like this.
cialis online deutschland cialis dose 30mg buy online cialis 5mg cialis usa cost 5 mg cialis pharmacie en ligne achat cialis en itali cialis prices cialis dosage amounts price cialis wal mart pharmacy we recommend cheapest cialis
Cialis pills
پنجشنبه 15 آذر 1397 06:22 ق.ظ

You mentioned that effectively!
canadian cialis cialis mit grapefruitsaft cialis generique cilas buying brand cialis online cialis online holland cialis pills price each cialis coupons non 5 mg cialis generici non 5 mg cialis generici
Cialis generic
چهارشنبه 14 آذر 1397 11:57 ق.ظ

You stated it really well.
side effects for cialis cialis dosage amounts cialis 5 mg cialis online nederland prices for cialis 50mg cialis dosage amounts cialis generika in deutschland kaufen cialis billig cialis dosage when can i take another cialis
Cialis pills
چهارشنبه 14 آذر 1397 12:30 ق.ظ

Thanks a lot, Numerous forum posts!

cialis 20 mg best price cialis pills price each generic cialis pill online cialis professional yohimbe when will generic cialis be available comprar cialis navarr cialis para que sirve cialis australia org venta de cialis canada cialis 10 doctissimo
Buy cialis online
سه شنبه 13 آذر 1397 01:31 ب.ظ

Thank you. I value it!
cialis purchasing cialis canada deutschland cialis online how does cialis work non 5 mg cialis generici cialis prezzo in linea basso we recommend cheapest cialis overnight cialis tadalafil buy brand cialis cheap link for you cialis price
Online cialis
سه شنبه 13 آذر 1397 02:04 ق.ظ

Truly many of wonderful tips!
cialis online napol canadian cialis cialis side effects dangers how much does a cialis cost viagra or cialis buy cialis online cialis generico lilly canadian cialis prix de cialis only here cialis pills
Generic cialis
دوشنبه 12 آذر 1397 01:01 ب.ظ

Useful postings. Thank you.
how much does a cialis cost cialis kamagra levitra acquisto online cialis cialis canada cialis coupons enter site natural cialis cialis 5 mg cialis 20 mg fast cialis online cialis en 24 hora
buy cialis delhi
دوشنبه 12 آذر 1397 01:45 ق.ظ

Whoa quite a lot of useful data.
brand cialis generic cialis cuantos mg hay weblink price cialis cialis 50 mg soft tab cialis price thailand cialis pills boards we use it 50 mg cialis dose how to buy cialis online usa cialis generico lilly buy generic cialis
Cialis online
یکشنبه 11 آذر 1397 12:40 ب.ظ

Nicely put. Kudos.
cialis super acti cialis pills price each cialis tablets for sale tadalafil 5mg chinese cialis 50 mg il cialis quanto costa cialis for bph buying cialis on internet cialis herbs chinese cialis 50 mg
Cialis canada
یکشنبه 11 آذر 1397 01:33 ق.ظ

You explained this well.
buy brand cialis cheap only now cialis for sale in us cialis free trial prix cialis once a da cialis 5 mg effetti collateral walgreens price for cialis order cialis from india if a woman takes a mans cialis safe dosage for cialis cialis super kamagra
Buy generic cialis
شنبه 10 آذر 1397 12:36 ب.ظ

You actually suggested this wonderfully.
cialis 20 mg cost cialis 5 mg generic cialis cialis 20 mg cut in half cialis cost buy generic cialis cialis generika cialis prices cialis generic availability does cialis cause gout
buy cialis cheap
شنبه 10 آذر 1397 01:06 ق.ظ

Thanks a lot, An abundance of stuff.

cialis para que sirve venta cialis en espaa cialis pills price each cialis kaufen link for you cialis price buy cialis sample pack deutschland cialis online buy cialis cheap 10 mg enter site very cheap cialis cialis uk
Generic cialis
جمعه 9 آذر 1397 01:45 ب.ظ

You stated it adequately.
cialis 5 mg effetti collateral enter site very cheap cialis cost of cialis per pill cialis australian price cialis wir preise cialis daily new zealand cialis 20 mg cialis name brand cheap cialis manufacturer coupon click here cialis daily uk
buy cialis with no prescription
جمعه 9 آذر 1397 02:00 ق.ظ

Terrific information. Cheers!
cialis canada cialis 20 mg cost costo in farmacia cialis cialis professional from usa cialis for bph cialis with 2 days delivery buy cialis online cheapest order generic cialis online buy original cialis cialis rezeptfrei sterreich
Cialis generic
پنجشنبه 8 آذر 1397 02:40 ب.ظ

Really quite a lot of terrific material.
low dose cialis blood pressure cialis reviews cialis soft tabs for sale we choice cialis pfizer india cialis 20 mg cost buy name brand cialis on line cialis 100 mg 30 tablet female cialis no prescription where do you buy cialis trusted tabled cialis softabs
buy cialis online
پنجشنبه 8 آذر 1397 02:26 ق.ظ

You mentioned it exceptionally well!
cialis official site get cheap cialis canada discount drugs cialis cialis rezeptfrei cost of cialis per pill generic cialis with dapoxetine only now cialis for sale in us only now cialis for sale in us legalidad de comprar cialis cialis online holland
Cialis canada
چهارشنبه 7 آذر 1397 01:58 ب.ظ

Cheers. I appreciate it.
only here cialis pills rezeptfrei cialis apotheke cialis from canada low dose cialis blood pressure prices for cialis 50mg cialis pas cher paris generic cialis levitra cialis pas cher paris cialis wir preise cialis 30 day sample
Online cialis
چهارشنبه 7 آذر 1397 02:00 ق.ظ

Thanks! Plenty of material!

cialis 20 mg generic cialis at the pharmacy cialis soft tabs for sale prescription doctor cialis cialis taglich cialis 5 mg para diabeticos we like it cialis price no prescription cialis cheap cialis ahumada comprar cialis navarr
cheap 20mg levitra
پنجشنبه 19 مهر 1397 09:53 ق.ظ

Superb content. Thank you.
buy levitra generic levitra 10 mg kopen vardenafil 20mg generic levitra levitra without a doctor prescription levitra 20 mg bayer prezzo generic levitra levitra 20mg levitra without a doctor prescription levitra online
Buy generic cialis
سه شنبه 10 مهر 1397 06:18 ق.ظ

Reliable tips. Regards.
sublingual cialis online opinioni cialis generico generic cialis pro cialis wir preise prescription doctor cialis how does cialis work cialis 50 mg soft tab cialis online 200 cialis coupon online prescriptions cialis
Buy cialis
یکشنبه 8 مهر 1397 03:48 ق.ظ

Wonderful posts. Kudos.
american pharmacy cialis cialis generic availability cialis tablets for sale cialis 20 mg cost cialis name brand cheap we recommend cialis info order generic cialis online cialis australian price cialis reviews cialis for bph
canadian drug store
شنبه 31 شهریور 1397 05:39 ب.ظ

You mentioned it well!
canadian online pharmacies rated online canadian pharmacy canadian online pharmacy canada medication canada pharmaceuticals online canada pharmacies account canadian prescription drugstore online drug store canada pharmacies canadian drug
buycialisky.com
سه شنبه 27 شهریور 1397 04:07 ب.ظ

Regards. Ample stuff!

sublingual cialis online what is cialis cialis online nederland cialis pills in singapore cialis side effects cialis for sale cilas prezzo cialis a buon mercato cialis generico lilly generic cialis at walmart
viagravonline.com
پنجشنبه 15 شهریور 1397 04:41 ق.ظ

Kudos. Loads of write ups.

cialis generic availability low cost cialis 20mg acquisto online cialis cialis y deporte where to buy cialis in ontario compare prices cialis uk cialis kaufen wo enter site 20 mg cialis cost generic cialis at walmart cialis 30 day trial coupon
canadian prescriptions online
سه شنبه 13 شهریور 1397 08:24 ب.ظ

You made your point!
canada vagra online pharmacies trust pharmacy canada reviews discount canadian pharmacies canada medications information canadian prescription drugstore online pharmacies tech school canada online pharmacies no 1 canadian pharcharmy online canadian pharmacy viagra brand
http://cialissi.com/
دوشنبه 12 شهریور 1397 02:22 ق.ظ

Thanks, A good amount of content.

cialis dosage amounts cialis for sale south africa precios cialis peru the best choice cialis woman cialis vs viagra the best choice cialis woman purchase once a day cialis cialis bula generic cialis at the pharmacy acquistare cialis internet
cialisyoues.com
یکشنبه 11 شهریور 1397 01:11 ب.ظ

Appreciate it. An abundance of information.

tadalafil cialis for sale achat cialis en itali we choice cialis uk generic cialis levitra generic cialis pro cialis qualitat can i take cialis and ecstasy generic cialis 20mg uk estudios de cialis genricos
viabiovit.com/viagra-tablets-in-australia.html
سه شنبه 23 مرداد 1397 03:33 ق.ظ

Appreciate it! Plenty of facts.

uk viagra online cheap generic viagra online uk where to buy viagra over the counter vigra buy generic viagra pills where to buy herbal viagra online viagra uk viagra online buy viagra online without buy viagra without
best online cialis pharmacy reviews
دوشنبه 22 مرداد 1397 12:02 ب.ظ

Amazing a lot of fantastic knowledge!
viagra vs cialis vs levitra cost of cialis per pill cialis 200 dollar savings card cheap cialis we use it 50 mg cialis dose cialis rckenschmerzen cialis 200 dollar savings card cialis with 2 days delivery achat cialis en suisse callus
Cialis online
دوشنبه 7 خرداد 1397 03:12 ق.ظ

Effectively voiced without a doubt. .
cialis tablets for sale cialis cost il cialis quanto costa cialis generico deutschland cialis online cialis usa cost cialis for sale in europa cialis cost calis cialis qualitat
 
لبخندناراحتچشمک
نیشخندبغلسوال
قلبخجالتزبان
ماچتعجبعصبانی
عینکشیطانگریه
خندهقهقههخداحافظ
سبزقهرهورا
دستگلتفکر


نمایش نظرات 1 تا 30


Admin Logo
themebox Logo