تبلیغات
الموتیان - بگذارید الموت ،الموت بماند

بگذارید الموت ،الموت بماند

تاریخ:دوشنبه 4 فروردین 1393-12:02 ب.ظ


نوشته ذیل از استاد سعید درگی پیرامون کج اندیشان گروه...


بگذاری الموت ،الموت بماند

بیائید بی هیچ پیشداوری وتعصب وحب وبغضی چندلحظه ای با خود خلوت کرده وازخویش سئوال کنیم::به راستی شمس الدین  رجبی چکارکرده است؟؟! جزآن که شمعی افروخته درظلمت بیابان تا مارابه گردآن جمع نماید (گروه دوستداران الموت)؟؟جزآن که محفلی پدید اورده که من باشما وهمه باهم وغریبه ها نیزبا شما آشنا شده دوریک شمع شب نشینی بیاغازیم؟؟گناهش چیست ؟؟خطایش درکجاست ؟که این چنین بعضی ازدوستان به بیراهه میروند؟

 

عمیقا معتقدم که نگه داشتن حرمت صاحب خانه مهمترازورودبه خانه است...واما چیزهائی که آزارم می دهدو میدانم که دل رجبی عزیزرا نیزبه درد آورده اما به دلیل آنکه حجب وحیائی دارد وشمارا دوست داردزبان درکام فروکشیده خون دل می خورد...

 

این صفحه(صفحه دوستداران الموت در فیسبوک) فقط وفقط درموردمباحث مربوط به الموت است ووجه اشتراک همگی مانیزعلاقه به الموت برای مواردموردعلاقه خویش می توانیم به صفحات مربوطه مراجعه کرده ولذتش را ببریم..اما بگذاریم تا این صفحه همچنان بوی دشتهای سبز

آوای پرندگان شادابی میوه ها وخرویش رودهایش را برایمان تداعی کند بگذاری الموت ،الموت بماند..حداقل دراذاهانمان..که تعصب وبیراهه رفتن نه تنها علاج درد نیست که خود دردی خانمانسوز وبنیاد افکن پس چنین مباد...

من رجبی عزیزرا تاکنون ندیده ام این را می گویم برای کج اندیشانی که شایدفکرکنندن.شته ام ازروی رفاقت ویا پاچه خواریهای معمول است ...که هرگزچنین مباد که چنین باشم،...

بگذاری الموت ،الموت بماند

بیائید بی هیچ پیشداوری وتعصب وحب وبغضی چندلحظه ای با خود خلوت کرده وازخویش سئوال کنیم::به راستی شمس الدین  رجبی چکارکرده است؟؟! جزآن که شمعی افروخته درظلمت بیابان تا مارابه گردآن جمع نماید (گروه دوستداران الموت)؟؟جزآن که محفلی پدید اورده که من باشما وهمه باهم وغریبه ها نیزبا شما آشنا شده دوریک شمع شب نشینی بیاغازیم؟؟گناهش چیست ؟؟خطایش درکجاست ؟که این چنین بعضی ازدوستان به بیراهه میروند؟

 

عمیقا معتقدم که نگه داشتن حرمت صاحب خانه مهمترازورودبه خانه است...واما چیزهائی که آزارم می دهدو میدانم که دل رجبی عزیزرا نیزبه درد آورده اما به دلیل آنکه حجب وحیائی دارد وشمارا دوست داردزبان درکام فروکشیده خون دل می خورد...

 

این صفحه(صفحه دوستداران الموت در فیسبوک) فقط وفقط درموردمباحث مربوط به الموت است ووجه اشتراک همگی مانیزعلاقه به الموت برای مواردموردعلاقه خویش می توانیم به صفحات مربوطه مراجعه کرده ولذتش را ببریم..اما بگذاریم تا این صفحه همچنان بوی دشتهای سبز

آوای پرندگان شادابی میوه ها وخرویش رودهایش را برایمان تداعی کند بگذاری الموت ،الموت بماند..حداقل دراذاهانمان..که تعصب وبیراهه رفتن نه تنها علاج دردنیست که خود دردی خانمانسوز وبنیاد افکن پس چنین مباد...

 

قبل ازانقلاب درگوشه شمال شرقی میدان 24 اسفند تهران<<میدان انقلاب فعلی>>رستورانی بود به قول امروزی ها باکلاس وخیلی شیک ولوکس به نام اسب سپید..دراوایل دهه 50 ودردوران دانشجوئی شبی با چندتن ازدوستان دانشجو عزم رفتن به انجا کردیم...دربدو ورود تابلوئی درورودی رستوران جلب نظرمی کرد که باخطی خوش نوشته بود :ورودافرادمجرد واقایان بدون کراوات ممنوع است!

خوب ماهم چندجوان پرشروشور بالباس اسپرت ودانشجوئی وتاحدودی برطبق مد وجو زمانه دارای گرایشات چپ ومقداری هم آنارشیست که درذات جوانان ان زمان بود<<وچه احماقنه می اندیشیدیم>>ازدیدن آن تابلو ومتن آن سخت برآشفته شده ورگ آزادی خواهی وتساوی انسانها واین قبیل اراجیف رایج دران زمان گل کرد ویکی ازما که خدایش بیامرزد که جان برسر عقایدش نهادوبسیار اتشین مزاج ترازبقیه بود گفت هر طورشده ما امشب باید به این رستوران برویم

خلاصه دربان رستوران مخالفت نمود ومتن تابلو را یاد آوری کرد اما شورحسینی درماغلیان نموده وشروع به دادن شعار وبحث وجدل با دربانها نمودیم وصحبت ازآزادی انسان درانتخاب لباس واصراربر ورودکردیم که بحث وجدل بالا گرفت وصداها اوج گرفت...

درهمین موقع مدیر رستوران که میان سال مردی بسیا متین ومحترم بود ازدفترش بیرون آمده ویه ارامی وباکمال ادب مارابه دفترش دعوت نمود ،مانیزهمچنان شعاربرلب وعصبی دعوت ایشان راقبول کردیم..به ما گفت تمام حرفهایتان راقبول دارم ...

حق باشماست وهیچ کس مجبور به پوشیدن لباس فرمایشی نیست وکلی ازاین حرفها تا مارا کمی ارام نمود ..سپس ضربه اصلی را با گفتارخودفرواوردوگفت :دوستان جوان من حق باشماست اما فراموس نکنید که اینجا خانه منست وقوانین آنرا من وضع میکنم ونه دیگران...

اگردوست ندارید که تابع قوانین من باشید می توانید به رستوران آنسوی خیابان بروید ولی قبول کنید که براساس همان عقایدی که شما به آن اعتقاددارید وشعارش را می دهید من حق دارم که شرایط مهمانانم را خودانتخاب کنم ...

من ودوستانم که درمقابل منطقی علمی وانسانی قرارگرفته بودیم با معذرت خواهی آنجا را ترک کردیم<<اگرچه روزهای بعد باقبول شرایط به آنجا رفتیم وبا مهمان نوازی گرم ایشان روبروشدیم>>>......واما ..واما این همه ازباب آن آوردم که بیاموزیم برای ورودبه هرخانه وجایگاهی رعایت ضوابط وقوانین آن جا ازاهم واجبات است حتی اگرمخالف آن باشیم ...که اگردوست نداریم می توان به رستوران بغلی رفت...

بیائید بی هیچ پیشداوری وتعصب وحب وبغضی چندلحظه ای با خود خلوت کرده وازخویش سئوال کنیم::به راستی شمس الدین  رجبی چکارکرده است؟؟! جزآن که شمعی افروخته درظلمت بیابان تا مارابه گردآن جمع نماید؟؟جزآن که محفلی پدید اورده که من باشما وهمه باهم وغریبه ها نیزبا شما آشنا شده دوریک شمع شب نشینی بیاغازیم؟؟گناهش چیست ؟؟خطایش درکجاست ؟که این چنین بعضی ازدوستان به بیراهه میروند؟

من رجبی عزیزرا تاکنون ندیده ام این را می گویم برای کج اندیشانی که شایدفکرکنندن.شته ام ازروی رفاقت ویا پاچه خواریهای معمول است ...که هرگزچنین مباد که چنین باشم،

مدتی ست که شاهد زیرپاگذاشتن اساسنامه ومانیفست تدوین شده این صفحه هستم نمی گویم که اگاهانه ویا خدای ناکرده ازبدخواهی ست اما همین رانیزتاب نمی اورم چراکه بعدازجریان آن رستوران عمیقا معتقدم که نگه داشتن حرمت صاحب خانه مهمترازورودبه خانه است...واما چیزهائی که آزارم می دهدو میدانم که دل رجبی عزیزرا نیزبه درد آورده اما به دلیل آنکه حجب وحیائی دارد وشمارا دوست داردزبان درکام فروکشیده خون دل می خورد...متاسفانه گاهی آن چنان تعصب کودکانه ویکسونگری دربعضی ازدوستان نسبت به مواردموردعلاقه شان دیده می شود که مرابه تعجب وا میداردویا پاره ای ازدوستان گاهی توقعات وانتظاراتی دارند که مغایر با اهداف این صفحه است هرچندموردقبول بقیه باشد...

بحث سیاسی دوست دارید؟؟طرفدارمباحث هنری وفرهنگی هستید ؟؟تعصب مذهبی دارید ودوستدارتبلیغ ان؟ورزشکار و ورزش دوست هستید؟؟وووو؟بسیار عالیست اما..اما هرچیزبه جای خویش نیکوست این صفحه فقط وفقط درموردمباحث مربوط به الموت است ووجه اشتراک همگی مانیزعلاقه به الموت برای مواردموردعلاقه خویش می توانیم به صفحات مربوطه مراجعه کرده ولذتش را ببریم..اما بگذاریم تا این صفحه همچنان بوی دشتهای سبز

آوای پرندگان شادابی میوه ها وخرویش رودهایش را برایمان تداعی کند بگذاری الموت ،الموت بماند..حداقل دراذاهانمان..که تعصب وبیراهه رفتن نه تنها علاج دردنیست که خود دردی خانمانسوز وبنیاد افکن پس چنین مباد...

باشعری ازمرحوم حمیدمصدق خداحافظی میکنم که شاید مصداق آن به کاراید ..دست یکایک شما را می بوسم وباشدکه شاهدآسودگی وارامش رجبی عزیزباشیم...امین.

 

مابادنکاشتیم که توفان درو کنیم!

مابذرکاشتیم!

همت گماشتیم که تارویداززمین..

اما

شبی که جشن دروگرم گشته بود

دران بزم دلنشین

ناگه حرامیان.......

 دیگرچه بگویم همین

سعیددرگی
داغ کن - کلوب دات کام
نظرات() 
Cialis pills
پنجشنبه 20 اردیبهشت 1397 04:42 ق.ظ

You made your point.
cialis dosage cialis for sale in europa side effects of cialis usa cialis online we recommend cialis info cost of cialis per pill cialis patentablauf in deutschland cialis generika we use it cialis online store cialis rezeptfrei sterreich
Buy cialis
جمعه 7 اردیبهشت 1397 07:42 ب.ظ

You actually mentioned this exceptionally well!
achat cialis en europe cialis diario compra estudios de cialis genricos female cialis no prescription acheter cialis kamagra acquistare cialis internet legalidad de comprar cialis cialis y deporte cialis prezzo di mercato generic cialis with dapoxetine
Viagra vs viagra
سه شنبه 4 اردیبهشت 1397 05:43 ق.ظ

Amazing information. Kudos!
how to buy real viagra buy internet viagra buy viagra canadian pharmacy safe buy viagra online buy viagra nz get a viagra prescription online cheap generic viagra online buy viagra pharmacy buy sildenafil generic is it illegal to buy viagra
Generic cialis
جمعه 17 فروردین 1397 09:22 ب.ظ

Thank you! Lots of facts!

cialis online holland how does cialis work cialis generico cialis diario compra buy cialis uk no prescription cialis dosage recommendations click here cialis daily uk cialis prices in england enter site very cheap cialis cialis 200 dollar savings card
Cialis online
جمعه 3 فروردین 1397 06:29 ب.ظ

You revealed this adequately!
cialis 5 mg para diabeticos cialis for bph generic cialis levitra cipla cialis online cialis qualitat cialis 20mg preis cf cialis daily cialis generic free generic cialis viagra cialis levitra
Cialis online
دوشنبه 28 اسفند 1396 12:55 ق.ظ

Awesome facts. Many thanks!
when can i take another cialis price cialis wal mart pharmacy cialis daily dose generic cialis authentique suisse buying cialis on internet prezzo di cialis in bulgaria we use it 50 mg cialis dose cialis dosage generic cialis with dapoxetine online prescriptions cialis
Winston
جمعه 17 آذر 1396 06:26 ب.ظ
Wow, that's what I was searching for, what a data!
existing here at this web site, thanks admin of this website.
How do you strengthen your Achilles tendon?
پنجشنبه 16 شهریور 1396 07:05 ق.ظ
I was suggested this web site by my cousin. I am not sure whether this post is written by
him as no one else know such detailed about my difficulty.
You are wonderful! Thanks!
What do you do for a sore Achilles tendon?
دوشنبه 16 مرداد 1396 06:08 ق.ظ
Very descriptive blog, I liked that a lot. Will there
be a part 2?
http://rosellagermon.blog.fc2.com
جمعه 16 تیر 1396 11:01 ب.ظ
Unquestionably believe that which you stated. Your favorite reason seemed
to be on the web the easiest thing to be aware
of. I say to you, I certainly get irked while people consider worries that
they just don't know about. You managed to hit the nail upon the top as well as defined out the whole
thing without having side-effects , people could take a signal.
Will probably be back to get more. Thanks
BHW
جمعه 25 فروردین 1396 08:54 ق.ظ
Your method of telling the whole thing in this paragraph is really good,
every one be able to without difficulty understand it, Thanks a lot.
manicure
دوشنبه 21 فروردین 1396 12:35 ب.ظ
Hi there! I know this is somewhat off topic but I was wondering
which blog platform are you using for this website? I'm getting fed up of Wordpress because I've had issues
with hackers and I'm looking at alternatives for
another platform. I would be awesome if you could point me in the direction of a good
platform.
BHW
سه شنبه 15 فروردین 1396 05:27 ب.ظ
hi!,I love your writing so much! percentage we keep in touch more approximately your article on AOL?

I need a specialist on this house to resolve my problem.
Maybe that's you! Taking a look ahead to see you.
مردی از الموت
چهارشنبه 15 اردیبهشت 1395 01:42 ب.ظ
خیلی زیبا و جالب بود.
سپاسگزارم.
مردی از الموت
چهارشنبه 15 اردیبهشت 1395 01:42 ب.ظ
خیلی زیبا و جالب بود.
سپاسگزارم.
 
لبخندناراحتچشمک
نیشخندبغلسوال
قلبخجالتزبان
ماچتعجبعصبانی
عینکشیطانگریه
خندهقهقههخداحافظ
سبزقهرهورا
دستگلتفکر
Admin Logo
themebox Logo